Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetové aplikace Podporujicesko.cz

 1. Úvodní ustanovení
 • Obchodní společnost Gnb nine r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IČ: 090 53 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116704, bankovní spojení: Fio banka, a.s., , číslo účtu: 2701858244 /2010, společnost není plátce DPH (dále jen „Poskytovatel“) je Poskytovatelem internetové aplikace Podporujicesko.cz, která představuje inzertní portál pro podnikatele (jak obchodní společnosti, tak fyzické osoby podnikající) a slouží především k prezentaci služeb podnikatelů (dále též „Aplikace“). Aplikace je dostupná na internetové adrese Podporujicesko.cz a nebo jako mobilní aplikace pro iOS či Android.
 
 • Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek Poskytovatele (dále též
Obchodní podmínky“) rozumí každý podnikatel, tj fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která má přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Objednavatel“) a která za účelem užívání Aplikace uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti s Poskytovatelem smlouvu v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Předmětem takové smlouvy je závazek Poskytovatele umožnit Objednateli užívání Aplikace za účelem inzerce a reklamy Objednatele, jakož i dalších služeb souvisejících a závazek Objednatele zaplatit za tuto službu Poskytovateli cenu dle ceníku Poskytovatele uvedeného v Obchodních podmínkách.  
 • Aplikaci je Objednatel oprávněn užívat výhradně na základě uzavřené smlouvy s Poskytovatelem, přičemž způsob uzavření takové smlouvy je upraven v těchto Obchodních podmínkách (dále též „Smlouva“).
 
 • Práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem vyplývající z užívání Aplikace jsou upraveny Smlouvou a Obchodními podmínkami. Obchodní podmínky jsou dle ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nedílnou součástí každé Smlouvy, která bude uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem v souladu
s Obchodními podmínkami. Poskytovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit, přičemž tuto změnu je povinen oznámit Objednateli alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek, a to některým ze způsobů komunikace uvedených v odst. Obchodních podmínek. V případě, že Objednatel nebude se změnou Obchodních podmínek souhlasit a svůj nesouhlas sdělí Poskytovateli způsobem komunikace dle odst. obchodních podmínek, je pro Objednatele závazné dosavadní znění Obchodních podmínek. V případě, že Objednatel svůj nesouhlas se změnou Obchodních podmínek nesdělí ve stanovené lhůtě, má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.    
2. Aplikace Podporujicesko.cz a služby související
 • Aplikaci poskytuje Poskytovatel Objednateli k užívání v takovém stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí či jakékoliv jiné parametry Aplikace, a to bez předchozího souhlasu Objednatele. Tuto skutečnost
  bere Objednatel na vědomí a souhlasí s tím.
 • Poskytovatel nabízí placené služby, Aplikace představuje inzertní portál, který slouží k reklamě Objednavatele dle Objednatel je dle Smlouvy oprávněn v Aplikaci inzerovat svoji obchodní firmu a služby, které nabízí.
3. Způsob uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednavatelem
 • Objednatel výslovně souhlasí s použitím komunikačních technologií na dálku při uzavírání Náklady spojené s uzavřením Smlouvy na dálku (telefonní hovory, náklady na internetové připojení) si hradí Objednatel.
 • Poskytovatel činí na svých internetových stránkách podporujicesko.cz veřejnou nabídku na uzavření Smlouvy, podmínky stanoví Obchodní podmínky.
 
 • Pro uzavření Smlouvy je Objednatel povinen nejdříve provést registraci na internetových stránkách Poskytovatele a uvést svoji e – mailovou adresu, na kterou bude Objednateli zaslána e – mailová zpráva pro Tato e – mailová zpráva bude obsahovat internetový odkaz. Po kliknutí na tento odkaz bude Objednatel přesměrován na formulář, do které je povinen vyplnit údaje požadované Poskytovatelem. Součástí tohoto formuláře jsou i Obchodní podmínky v pdf formátu, který umožňuje jejich uložení za účelem pozdějšího zobrazení. Objednatel se zavazuje, že si tyto Obchodní podmínky pečlivě přečte. Objednatel bere na vědomí, že odesláním vyplněného formuláře vyslovuje souhlas s Obchodními podmínkami a současně potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem a že tomuto obsahu rozumí
 
3.4.Veřejný návrh Smlouvy je akceptován okamžikem, kdy Objednatel odešle vyplněný formulář dle postupu uvedeného v odst. 3.3. Tímto okamžikem současně dochází k uzavření Smlouvy a ke zřízení uživatelského účtu. Okamžikem uzavření Smlouvy nabývá Smlouva účinnosti.
 1. Předmět Smlouvy
 • Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele umožnit Objednateli užívání Aplikace za účelem inzerce a reklamy Objednatele, jakož i dalších služeb souvisejících dle vlastního výběru Objednatele a závazek Objednatele zaplatit za tuto službu Poskytovateli cenu dle ceníku Poskytovatele uvedeného v Obchodních podmínkách.
   
5. Používání Aplikace
 • Objednatel se zavazuje, že Poskytovateli sdělí pro účely zřízení uživatelského účtu a v souvislosti s uzavřením Smlouvy pravdivé a úplné V případě změny těchto informací, je Objednatel povinen sdělit Poskytovateli jejich změnu.
 • Objednatel se zavazuje, že Aplikaci bude používat pouze v souladu se Smlouvou a zdrží se takového jednání, kterým by narušoval práva Poskytovatele či třetích osob nebo takového, kterým by došlo k porušení právních předpisů. Zejména je zakázáno:
 
 • odesílat prostřednictvím Aplikace v jakémkoliv formátu zprávy s nevhodným či hanlivým obsahem, který by byl způsobilý poškodit Poskytovatele či třetí osoby či byl v rozporu s dobrými mravy,
 
 • prostřednictvím Aplikace zveřejňovat projevy podněcující k násilí, pornografický obsah, jakékoliv nenávistní projevy, jiné projevy podněcující k násilí a potlačování základních lidských práv a svobod,
 • odesílat prostřednictvím Aplikace hromadné zprávy či spamy
 
 • V případě porušení podmínek stanovených v 5.2. tohoto článku Obchodních podmínek je Poskytovatel oprávněn uživatelský účet v Aplikaci Objednateli zablokovat či odstranit z jeho účtu obsah, který by byl v přímém rozporu s Obchodními podmínkami.
 
 • Objednatel uděluje Poskytovateli souhlas k provádění průběžných
 
 • Objednatel se zavazuje jakékoliv poruchy či chyby v Aplikaci neprodleně hlásit Poskytovateli, a to prostřednictvím e – mailové adresy Poskytovatele uvedené na internetových stránkách
 
 • Objednatel bere na vědomí, že může dojít k občasnému přerušení či omezení dostupnosti Aplikace, a to např. z důvodu upgrade Aplikace, údržby Aplikace, výpadku elektrické energie či připojení k internetu, vyšší moci (porucha serveru či hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace).
 
 • Objednatel bere na vědomí, že uzavřením Smlouvy nezískává výhradní užívání Aplikace a že tuto mohou užívat i jiné osoby, včetně
   
6. Odpovědnost Poskytovatele
 • Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití informací uveřejněných Objednatelem v V této souvislosti se Objednatel vzdává práva na náhradu škody. Objednatel se zavazuje si zajistit zálohu svých dat.
 
7. Platební podmínky
 • Rozsah používání Aplikace Objednatelem je závislý na volbě služby, kterou si Objednatel vybere a je mu umožněno ji využívat poté, co Poskytovateli uhradí úplatu spojenou s vybranou službou.
 • Služba začne být poskytována Poskytovatelem nejpozději do 3 dnů od obdržení úplaty. Oproti uhrazení platbě je Objednateli e- mailem zaslána faktura s náležitostmi daňového
 • Služba dle Smlouvy je ukončena ke dni dohodnutému ve Smlouvě a není automaticky prodlužována na další období.
 • Objednatel má možnost zvolit si, zda úplatu za používání Aplikace bude hradit měsíčně nebo formou předplatného na určité časové období. V případě měsíční platby bude první platba zaplacena nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy si Objednatel zvolil měsíčná Další měsíční platby budou hrazeny pravidelně každý měsíc, a to vždy ke dni v měsíci, který stanoví Objednatel.
 
 • Objednatel výslovně souhlasí s tím, aby mu měsíční platby byly strženy z jeho účtu prostřednictvím platební karty, jejíž údaje zadal při registraci a při uzavření V případě, že platnost karty vyprší, dojde k automaticky k ukončení opakovaných měsíčních plateb.
 
 • Povinnost hradit měsíční platby zaniká při zániku Smlouvy dle článku 8 Obchodních podmínek, v případě změny
 
 • Pokud bude úplata hrazena formou předplatného na určité časové období, je Objednatel povinen uhradit úplatu na nové období vždy před uplynutím stávajícího.
   
8. Trvání Smlouvy, odstoupení od Smlouvy
 • Smlouva je dle Obchodních podmínek uzavřena na dobu neurčitou. K zániku Smlouvy dochází zrušení uživatelského účtu v Aplikaci, ať už jednostranným právním jednáním Objednatele nebo na základě dohody Objednatele a Poskytovatele či odstoupením dle podmínek uvedených v tomto článku.
 
 • Poskytovatel služby může odstoupit od Smlouvy bez výpovědní doby, pokud je jednání Objednavatele v rozporu s těmito Obchodními podmínkami, dobrými mravy, případně pokud porušuje zájmy třetích V tomto případě Objednateli nevzniká právo na vrácení zaplacené úplaty.
 
 • Objednavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez výpovědní doby v případě, že Poskytovatel neplní službu a (neinzeruje Objednavateli jeho firmu, produkt), a to za podmínky, že ho Objednavatel o této skutečnosti informoval na e-mail: info@podporujicesko.cz a Poskytovatel i přesto neučinil nápravu, má Objednavatel možnost odstoupit od Objednavatel akceptuje, že vyhodnocení zda je, či není služba plněna, se vztahuje vždy k celému smluvnímu období, na které byla Smlouva uzavřena.
 
 • Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do 2 pracovních dnů od uzavření V tomto případě je Objednavatel povinen Poskytovateli uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby dle uzavřené Smlouvy.
 
9. Popis poskytovaných služeb
 • Základní
tato služba obsahuje základní služby Aplikace a to, označení obchodní firmy Objednatele v Aplikaci a její zveřejnění v Aplikaci dalším uživatelům    
 • Standard
tato služba obsahuje základní služby Aplikace a to, označení obchodní firmy Objednatele v Aplikaci a její zveřejnění v Aplikaci dalším uživatelům. Další funkce jako zobrazení tlačítka volat, zobrazení sociálních síti, možnost uložit firmu do oblíbených  
 • Premium – tato služba
je specifická v tom že uvedená obchodní firma Objednavatele bude zveřejněna na úvodní stránce Aplikace medzi firmami z celé České republiky a tak mohou reklamu   vidět dříve a rychleji ostatní uživatelé a potencionální noví klienti Objednatele. Při této variantě Objednatel nehradí měsíční poplatek který je uvedený v ceníku v článku 10 Obchodních podmínek. Premium obsahuje také funkce jako zobrazení tlačítka volat, zobrazení sociálních síti, možnost uložit firmu do oblíbených    
 1. Ceník služeb
 
 • Základní – od 10 Kč.
 • Standard – 490,00 Kč.
 • Premium – 2890 Kč
       
11. Ochrana osobních údajů
Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem Objednavatele jeho osobní údaje ve formě písemné či e-mailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, obchodní firmu, telefonní kontakty. Objednavatel souhlasí s nahráváním hovorů, které jsou provedeny za účelem uzavření smlouvy, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytovaných služeb. Poskytovatel služby má právo zasílat Objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem.   Po vypršení platnosti registrace Objednavatele v systému www.podporujicesko.cz má Poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud Objednavatel nepožádá o jejich výmaz.   Poskytovatel služby předává osobní údaje Objednavatele pouze pro reklamní účely zveřejněné údaje o firme budou informace, které si zadává Objednavatel sám při registraci do svého profilu v Aplikaci a které budou viditelné v aplikaci Podporujicesko.cz   Uchovávané osobní údaje může Objednavatel kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.   Více k ochraně osobních údajů zde.  
 1. Závěrečná ustanovení
 
 • Rozhodným právem je právní řád České
 
 • Případné spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírnou V případě, že se nepodaří najít smírní řešení ve lhůtě do 2 měsíců, bude spor řešen na návrh kterékoliv strany před obecným soudem v ČR.
 
 • Právní jednání, oznámení, sdělení, případné výzvy, dle těchto Obchodních podmínek mohou být učiněna písemně nebo prostřednictvím e – mailové komunikace, k této bude užita e- mailová adresa Poskytovatele zveřejněná v Aplikaci a na internetových stránkách a e – mailová adresa Objednatele, kterou uvedl při registraci do
 
 • Poskytovatel a Objednatel souhlasně prohlašují, že jsou podnikatelé a Smlouvy uzavírají v rámci své podnikatelské činnosti.
 
 • Pokud některé ustanovení Obchodních podmínek je nebo stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost nebude mít za následek neplatnost celé Smlouvy a Obchodních podmínek jako
 
 • Objednatel prohlašuje, že si Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu rozumí a význam jednotlivých ustanovení mu byl vysvětlen a že tyto přijímá v plném rozsahu a bez výhrad, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře při registraci do
      Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2021.